תקנון

IMG_0840

פרק א' -חברות במפלגה

1.

      בכפוף להוראות כל דין, אדם הממלא את התנאים הבאים יוכל להצטרף כחבר במפלגה:

(א) אזרח מדינת ישראל ותושב בה, שהוא מעל לגיל 17 ועומד במלוא הדרישות החוקיות להיות חבר במפלגה;

(ב) אינו חבר בכל מפלגה אחרת;

(ג) מסר למפלגה בקשת הצטרפות חתומה בנוסח שייקבע מעת לעת בידי ההנהלה;

(ד) שילם את דמי ההצטרפות ודמי החבר בהתאם להוראות תקנון זה.

2. מי שחתמו על הבקשה לרישום המפלגה בטרם הגשתה לרשם המפלגות (להלן: "מייסדי המפלגה") יהיו חברים במפלגה מיום התאגדה.

3. דמי ההצטרפות ודמי החבר למפלגה ישולמו על ידי המבקש בלבד.

4. ההנהלה תבדוק כל בקשת הצטרפות ותהיה רשאית לסרב לאשרה, לפי שיקול דעתה. סירבה ההנהלה לבקשה – תיתן את נימוקיה לכך בכתב. מצאה ההנהלה, כי ראויה הבקשה להתקבל – תאשר אותה בהקדם האפשרי.

5. הודעה על סירוב ההנהלה לאשר בקשה לחברות במפלגה תינתן בתוך 45 יום מיום שבאה הבקשה לפני ההנהלה. בהודעת הסירוב תודיע ההנהלה למבקש על זכותו לערער על ההחלטה בתוך 21 יום לבית הדין.

6. חברותו של חבר המפלגה תפקע בכל אחד מאלה:

(א) אם חדלו להתקיים בחבר תנאי הכשירות כאמור בסעיף 1;

(ב) למרות האמור בס"ק (א), תפקע חברותו של החבר בגין אי תשלום דמי החבר, רק לאחר שקיבל התראה בכתב, ולא הסיר את מחדלו בתוך 30 יום ממועד ההתראה;

(ג) בהודעה בכתב שמסר החבר להנהלה על הפסקת חברותו, וזו תפקע ביום קבלת ההודעה;

(ד) אם הורה על כך בית הדין.
IMG_0840

פרק ב' – זכויות וחובות החברים

7.

        חבר המפלגה לא יפעל באופן החותר תחת פעילות המפלגה או באופן המיועד לפגוע במפלגה, במוסדותיה או בנציגיה.

8. כל חבר מפלגה, לאחר תקופת אכשרה של שלושה חודשים מיום קבלת חברותו, זכאי ליטול חלק בפעילות המפלגה, וכן זכאי לבחור ולהיבחר לכל מוסד ממוסדות המפלגה. מבלי לגרוע בכלליות האמור, לכל חבר הזכות, בכפוף להוראות התקנון:

(א) להשתתף בפעילות הפוליטית, החברתית והארגונית של המפלגה;

(ב) לפנות לכל מוסד ממוסדות המפלגה בכל עניין הקשור במדיניותה, ארגונה, פעולותיה או ייצוגה, להציע הצעות ולבקש להשמיע את דעתו בפני חבריה, וכן לקבל מידע מכל מוסד בכפוף להוראות התקנון;

(ג) להשתתף בכל הצבעה שתיערך באסיפה הכללית, בתנאי שהוא נוכח בישיבה ומצביע בעצמו, ובלבד שאין מניעה תקנונית להשתתפותו.

9. על אף האמור לעיל, לא תידרש תקופת אכשרה מחבר אשר החליטה ההנהלה, בהצבעת רוב, לפטור אותו מתקופת אכשרה, כולה או חלקה.

10. חבר המפלגה ימלא אחר הוראות התקנון ויקיים את החלטות מוסדות המפלגה.

11. חבר המפלגה ישלם את דמי החבר השנתיים במפלגה, כפי שנקבעו מעת לעת בידי ההנהלה.

IMG_0840

פרק ג' – מוסדות המפלגה

12. אלה מוסדות המפלגה:

(א) האסיפת הכללית של החברים;

(ב) ראש המפלגה;

(ג) המועצה הארצית;

(ד) הסיעה בכנסת;

(ה) ההנהלה;

(ו) בית הדין;

(ז) ועדת הביקורת;

(ח) ועדת הבחירות;

13. לא יכהן כחבר במוסד במפלגה מי שאינו חבר המפלגה, אלא אם נקבע מפורשות אחרת בתקנון.

14. חבר המפלגה רשאי להיות חבר במספר מוסדות במקביל, וכן לכהן בסיעה בכנסת, במועצת רשות מקומית או בתפקיד אחר בגוף חיצוני למפלגה שמתקיימות בחירות לשם קביעת הנציגים בו (להלן: "תפקיד ייצוגי"); אך לא יכהן אדם שהוא חבר בבית הדין, במוסד לביקורת או בוועדת הבחירות בכל תפקיד נוסף במפלגה או בתפקיד ייצוגי.

אסיפת החברים

15. אסיפת החברים הנה המוסד העליון של המפלגה, ובה חברים כלל חברי המפלגה.

16. אסיפת החברים תדון ותכריע בנושאים הנוגעים לאופן התנהלות המפלגה, מוסדותיה ואיושם, ומבלי לגרוע מכלליות האמור תהיה מוסמכת:

(א) לדון ולהחליט בדבר שינויים בתקנון;

(ב) לקבוע את מצע המפלגה ולשנותו;

(ג) לדרג את רשימת המפלגה לכנסת ואת המועצה הארצית, כמפורט בתקנון זה;

(ד) להחליט על פיזור המועצה הארצית, או על העברת ראש המועצה מתפקידו, ועריכת בחירות חוזרות בתוך התקופה הקבועה בתקנון; אך לא תתקבל החלטה כאמור אלא באסיפה שנכחו בה 20 אחוזים מחברי המפלגה, וברוב של 75 אחוזים מבין הנוכחים באסיפה.

17. אסיפה כללית של חברי המפלגה תיערך לפחות אחת לשנה. המועצה הארצית של המפלגה תבחר את נשיא האסיפה, אשר יהיה אחראי על קביעת סדר היום לאסיפה ועל ניהולה. על ניהול האסיפה יחולו ההוראות הבאות:

(א) האסיפה תכונס על ידי נשיא האסיפה בהתאם להוראות התקנון. זימון החברים יעשה לפחות שבועיים לפני מועד הכינוס, ויצורף לו סדר היום המתוכנן.

(ב) הזמנת החברים לאסיפה כללית תעשה באמצעות דואר אלקטרוני. ההנהלה רשאית לצרף להזמנה כל מידע או מסמך, כפי שתמצא לנכון.

18. לבקשת ראש המפלגה, רוב של חברי המועצה הארצית או רבע מחברי המפלגה, תכנס ההנהלה האסיפה שלא מן המניין, ובלבד שחלפו ארבעה ימים לפחות ממועד הזימון.

19. חבר מפלגה יוזמן לכל אסיפת חברים, ויהיה זכאי להגיש הצעות לסדר היום, להציע הצעות החלטה, להגיש שאילתות, לשאת דברים בפניה, להציע הצעות סיכום לדיונים ולהשתתף בהצבעות, הכל בכפוף לנהלים שקבע נשיא האסיפה ולהוראות התקנון.

20. ההנהלה רשאית להגדיר נושא שלא נכלל בסדר היום שנשלח לחברים כנושא שמחייב דיון דחוף, והנושא ידון באסיפה. בנוסף, ניתן להוסיף נושאים לדיון בהחלטת המועצה הארצית, או לפי דרישת רבע מחברי המפלגה.

21. חבר מפלגה זכאי להגיש שאילתה לכל נושא תפקיד או נציג נבחר של המפלגה בעניין הקשור לתפקידו, ובתנאי שהשאילתה תוגש לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד האסיפה, ובכינוס דחוף, 24 שעות לפני הכינוס. השאילתה תימסר ע"י החבר לנשיאות האסיפה, ותיענה ע"י הנשאל באסיפה הקרובה. למרות האמור לעיל, רשאי נשיא האסיפה לפסול שאילתה שנמסרה לו, או לקבוע שהמענה לשאילתא יינתן בכתב אם מצא שסדר היום אינו מאפשר התייחסות אליה. מצא הנשיא לנכון שלא לאפשר שמיעת שאילתא, ימסור את החלטתו המנומקת בכתב למגיש השאילתא לא יאוחר ממועד האסיפה.

22. כל חבר מפלגה רשאי להציע נושאים לסדר היום והצעות החלטה באסיפה כללית. הצעות תוגשנה לנשיא האסיפה בכתב, עשרה ימים לפחות לפני מועד האסיפה. הנשיא יחליט האם לכלול את ההצעות בסדר היום ויודיע למציע בהקדם האפשרי.

ראש המפלגה

23. ראש המפלגה הוא הראשון ברשימתה לכנסת ויהא מועמדה לראשות הממשלה.

24. ראש המפלגה ינהל את ענייני המפלגה, ובכלל זה ימנה את ראש מטה הבחירות, גזבר המפלגה, יו"ר המועצה הארצית ואת מורשי החתימה בשם המפלגה.

25. ראש המפלגה רשאי להביא הצעת החלטה מטעמו לכל מוסד של המפלגה בכל עת; הצעה כזו תובא לאישור המוסד בהזדמנות הראשונה.

המועצה הארצית

26. המועצה הארצית תדון ותחליט בכל הנושאים העקרוניים של המפלגה.

27. ואלה הם חברי המועצה:

(א) ראש המפלגה;

(ב) 30 מבין חברי המפלגה, אשר נבחרו בבחירות פנימיות כאמור בפרק ד' להלן.

28. ואלה סמכויות המועצה הארצית:

(א) להחליט בעניינים הנוגעים לתקנון המפלגה;

(ב) לבחור את חברי בית הדין של המפלגה, ובכלל זה את נשיאו וממלא מקומו;

(ג) לבחור את המוסד לביקורת של המפלגה;

(ד) לבחור את חברי ועדת הבחירות, ובכלל זה את יו"ר ועדת הבחירות;

(ה) להכין את מצע המפלגה לאישור האסיפה הכללית;

(ו) לאשר את הצעתה של ועדת הבחירות למועדי הבחירות הפנימיות במפלגה או לדחותה;

(ז) לקבוע את דמי ההצטרפות למפלגה ואת דמי החבר השנתיים;

(ח) לאשר הסכם עם גוף פוליטי אחר;

(ט) לאשר את הצעת תקציב הפעילות השנתי שהביא בפניה ראש המפלגה ולאשר את הדוחות הכספיים;

(י) לאשר את השתתפות הסיעה בממשלה או פרישה ממנה.

29. יו"ר המועצה הארצית יהא אחראי על ניהול ישיבות המועצה, ויקבע את דרך עבודתה.

30. המועצה הארצית תתכנס לפחות אחת ל-6 חודשים, וכן תתכנס בהקדם האפשרי אם הורה על כך ראש המפלגה.

הסיעה בכנסת

31. סיעת המפלגה בכנסת תורכב מחברי הכנסת שנבחרו ברשימת המפלגה לכנסת.

32. הסיעה תייצג את המפלגה בכנסת, וכלפי חוץ, ותפעל להגשמת יעדיה של המפלגה ולמימוש חזונה.

33. הסיעה תדון ותחליט בהצעת ראש המפלגה להצטרף לממשלה, ובהצעתו למינוי שרים וסגני שרים.

34. סיעת המפלגה תתכנס אחת לשבוע, וישיבותיה ינוהלו ע"י ראש המפלגה.

35. החלטות הסיעה תתקבלנה ברוב חבריה המשתתפים בישיבה. היו הקולות שקולים יכריע קולו של ראש המפלגה.

36. חבר סיעה שהצביע בכנסת בניגוד לעמדת הסיעה רשאי בית הדין, לבקשת כל חבר המועצה הארצית, לבטל את חברותו במפלגה.

ההנהלה

37. ההנהלה תטפל בענייניה השוטפים של המפלגה.

38. ההנהלה תהא מוסמכת לקבל בשם המפלגה כל החלטה ולבצע כל פעולה בכפוף לכל דין, ויהיו מסורות לה כל הסמכויות הדרושות לניהול המפלגה, למעט הסמכויות שנקבעו בתקנון זה למוסד אחר.

39. למעט מקרים שבהם נקבע בתקנון שמינוי של בעל תפקיד מסוים הנו בסמכות יו"ר המפלגה או מוסד אחר של המפלגה, תהיה להנהלה, בהיוועצות עם ראש המפלגה, הסמכות לבחור מבין חברי המפלגה את בעלי התפקידים.

40. ההנהלה תהא אחראית על הניהול החשבונאי של המפלגה, שירוכז בידי גזבר המפלגה, תוך שמירה על כללי מינהל תקין בהתאם להוראות הדין ולהנחיות מבקר המדינה.

41. מספרם של חברי ההנהלה יהא מספר אי זוגי, אשר לא יפחת מ-9 ולא יעלה על 15. תשעה מחברי ההנהלה, לרבות המנכ"ל, ימונו ע"י המועצה הארצית; וההנהלה רשאית לצרף אליה עד שישה חברים נוספים במידה ותמצא לנכון לעשות כן, ובלבד שראש המפלגה אישר את החברים.

42. ראש המפלגה יעמוד בראש ההנהלה, והוא חבר מן המניין בה וינהל את דיוניה.

43. ראש המפלגה יהא רשאי לאצול את סמכויותיו לאחד מחברי ההנהלה.

44. ההנהלה תתכנס אחת לחודש. ראש המפלגה רשאי לזמן כינוס של ההנהלה בהתאם לשיקול דעתו.

45. החלטות ההנהלה תתקבלנה ברוב המשתתפים בישיבה. היו הקולות שקולים – יכריע ראש המפלגה.

46. המפלגה רשאית, בהחלטת ההנהלה, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדר ניהול ענייניהם. החליטה ההנהלה על הקמת סניפים, תביא לאישור המועצה הארצית הצעה לשינוי תקנון בה תוגדר סמכות הסניפים, מועדי התכנסותם, החברות בהם, תחום שיפוטם הגיאוגרפי, מוסדות הסניף, אופן הבחירות להם וכל עניין אחר הקשר בהם בהתאם לשיקול דעת ההנהלה.

בית הדין

47. בית הדין הוא המוסד השיפוטי של המפלגה, ויהא כפוף למרותו של הדין ולהוראות תקנון זה בלבד.

48. ואלה סמכויות בית הדין:

(א) לפרש את התקנון ולפסול כל הוראה בתקנון העומדת בניגוד לדין;

(ב) לדון במחלוקות שבין חברי המפלגה לבין עצמם, בינם לבין מוסדות המפלגה, ובמחלוקות שבין מוסדות המפלגה, וכן לדון בעניין מפלגתי אף אם צד לדיון איננו חבר המפלגה, ובלבד שאותו צד נתן הסכמתו לדון בעניין בפני בית הדין;

(ג) לדון בערעורים על תוצאות בחירות למוסדות המפלגה ולגופים בהם מיוצגת המפלגה;

(ד) לדון בערעורים על קבלת חברים או אי קבלתם;

(ה) לדון בערעורים על החלטות מוסד מפלגתי;

(ו) לדון בפניות בדבר הוצאת חברים מהמפלגה או הפסקת כהונתו של חבר במוסד ממוסדות המפלגה;

(ז) ליתן צו עשה או אל תעשה, בין זמניים ובין סופיים;

(ח) להתנות את הזכות לשמיעת עתירה בהפקדת הוצאותיה;

(ט) לפסוק הוצאות לטובת צד בדיון שבפניו.

(י) לקבוע ענישה בהתאם לאחד או יותר מאלה:

(1) מתן התראה;

(2) מתן נזיפה;

(3) הטלת השעיה זמנית מתפקיד במפלגה או מטעמה לתקופה שתיקבע על ידו;

(4) הוצאת חבר מהמפלגה או ממוסדותיה לצמיתות או לתקופה שתיקבע על ידו;

(5) הדחה מתפקיד במפלגה לצמיתות או למשך זמן שיקבע;

49. סמכויות בית הדין אינן ניתנות לאצילה.

50. בבית הדין יכהנו 3 חברים לפחות, ובכלל זה – נשיא בית הדין; מונו לבית הדין יותר משלושה חברים, רשאי נשיא בית הדין לקבוע מותב בעל מספר חברים אי זוגי גבוה משלושה.

51. חברי בית הדין לא ימלאו תפקיד אחר במפלגה או מטעמה ולא יימצאו במצב של ניגוד עניינים.

52. נשיא בית הדין יהיה משפטן בעלי כשירות לכהן כשופט בבית משפט שלום.

53. נשיא בית הדין יקבע את סדרי הדין והדיון ואת סדרי העבודה של בית הדין, ורשאי הוא לפרסם נוהל סדר דין להליכים המתנהלים בפניו, ולשנותו מעת לעת; סדרי הדין יהיו פתוחים לעיון כל חברי המפלגה וכל המתדיינים.

54. החלטות בית הדין יתפרסמו באתר האינטרנט של המפלגה; בית הדין יקבע אם יש לפרסם את החלטתו בלי שמות הצדדים לה.

55. בית הדין ידון בכל עניין במותב של שלושה, אולם רשאי נשיא בית הדין לדון כדן יחיד בעניינים שבהם לא ראה צורך במותב של שלושה ו/או בעניינים דחופים המצריכים הכרעה מהירה, וכן בבקשות למתן צווי ביניים.

56. בית הדין ידון ויחליט בדרך הטובה והיעילה ביותר לדעתו לבירור עתירה על פי עקרונות הצדק והיושר.

57. החלטות בית הדין תתקבלנה ברוב דעות; לא היה רוב לדעה מסוימת, תכריע דעתו של נשיא בית הדין.

58. החלטות בית הדין יחייבו את המפלגה, את מוסדותיה ואת המתדיינים כל עוד לא נתקבלה החלטה סותרת של בית משפט מוסמך בישראל.

המוסד לביקורת

59. המוסד לביקורת יבקר את כל מוסדות המפלגה וסניפיה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יבקר המוסד לביקורת את הניהול הכספי, את הנכסים ואת ספרי החשבונות, יבחן את קיומם של טוהר המידות, מנהל תקין, חסכון ויעילות, יעקוב אחר קיום הערות דו"ח מבקר המדינה ביחס להתנהלות המפלגה, אחר קיום נהלים דמוקרטיים במפלגה ומילוי החלטות מוסדותיה, וכן כל תפקיד אחר שיועד לו על פי חוק המפלגות והתקנות על פיו.

60. המועצה הארצית תבחר שלושה חברים למוסד לביקורת. יו"ר המוסד לביקורת יהיה משפטן או רואה חשבון. החברים בוועדת הביקורת לא יהיו עובדי המפלגה, לא יהיו חברים במוסדותיה, למעט האסיפה הכללית, ולא ישמשו כנציגי המפלגה בגופים חיצוניים.

61. נבחר או מונה אחד מחברי המוסד לביקורת לתפקיד שחברי ועדת הביקורת מנועים על פי התקנון מלהחזיק בו, יראוהו כאילו התפטר מחברותו במוסד לביקורת מיום מינויו לתפקיד האמור.

62. חברי המפלגה, עובדיה, נציגיה ומוסדותיה יהיו נתונים לביקורת המוסד לביקורת בפעילותם עבור המפלגה או בכל פעילות אשר יש לה נגיעה למפלגה או לנכסיה; לבקשת ראש המפלגה או המועצה, יערוך המוסד לביקורת ביקורת מיוחדת ביחס למוסד מפלגתי או אירוע מפלגתי. על פעילותו של המוסד לביקורת יחולו הכללים הבאים:

(א) בפעולתו לא יהיה המוסד לביקורת כפוף למרותו של שום מוסד ממוסדות המפלגה לבד מבית הדין;

(ב) כל מוסדות המפלגה ועובדיה יסייעו למוסד לביקורת במילוי תפקידו;

(ג) המוסד לביקורת רשאי להיעזר בבעלי מקצוע לצורך עבודתו, לרבות מינוי מבקר פנים, בכפוף לאישור תקציבי להעסקתם.

(ד) כל חבר מפלגה וכל נושא משרה במפלגה, חייב להופיע בפני המוסד לביקורת, לפי דרישתו הראשונה, וחייב למסור לו, באורח מלא ומדויק, כל מסמך או מידע שברשותו הנוגע לענייני המפלגה לצורך עריכת הביקורת.

63. ככל שלא נקבע אחרת בתקנון, יחולו על פעולת המוסד לביקורת העקרונות הבאים:

(א) כל חבר מפלגה או מוסד ממוסדותיה רשאי לפנות בכתב למוסד לביקורת בדרישה שידון בעניין המצוי בסמכותו.

(ב) המוסד לביקורת יכריע האם וכיצד לטפל בתלונה או דרישה שהוגשו לו, ואין בסמכות מוסד אחר של המפלגה, למעט בית הדין, להתערב בהחלטתו.

(ג) חברי המוסד לביקורת ישמרו על חשאיות בכל הנוגע לפניות למוסד, לפעולותיו, לעדויות ולמידע שהתקבל, לדיוניו ולממצאיו.

(ד) המוסד לביקורת לא יפרסם מסקנות שיש בהן ביקורת כלפי חבר המפלגה או מוסד ממוסדותיה, מבלי שתינתן לחבר או למוסד העלול להיפגע מפרסום הממצאים אפשרות הוגנת להציג בפני המוסד לביקורת את עמדתו בנושא הנדון.

(ה) מסקנות מוסדיות ואישיות של המוסד לביקורת תועברנה לחבר כלפיו הגיש המוסד לביקורת המלצות, ליו"ר המפלגה, למנכ”ל ולעומד בראש המוסד המבוקר. בסמכות המוסד לביקורת לתבוע מממלא תפקיד לתקן את הטעון תיקון.

(ו) המוסד לביקורת יימנע מלבקר החלטות בנושאים מדיניים ופוליטיים, אולם הוא יכול להביע את עמדתו לגבי השלכות ארגוניות של נושאים אלה.

64. המוסד לביקורת ימסור למועצה הארצית אחת לשנה, בסמוך לאסיפה הכללית של המפלגה, דו"ח מסכם על תוצאות הביקורת שערך. בדו"ח יפרט המוסד לביקורת את ממצאיו והמלצותיו לגבי ליקויים, חריגות ואי סדרים באם נמצאו.

(א) באסיפה הכללית יציג המוסד לביקורת את ממצאי הביקורת המרכזיים בפני חברי המפלגה.

(ב) המועצה הארצית רשאית להגיב לדו"ח בפני האסיפה הכללית.

(ג) נשיא האסיפה רשאי לאפשר דיון בממצאי הביקורת, ככל שסדר יומה של האסיפה מתיר זאת.

65. המוסד לביקורת רשאי לפרסם מעת לעת את ממצאי הבדיקות השוטפות שביצע, אם מצא שיש חשיבות לפרסומן שלא במסגרת פרסום הדוח השנתי.

66. לא תפרסם ועדת הביקורת דבר בעניינו של אדם או מוסד מבלי שהודיעה לו על כוונתה לפרסם את ממצאיה, וככל שהתנגד המבוקר לפרסום – אפשרה לו להשמיע את עמדתו בדבר הפרסום; דחתה ועדת הביקורת את בקשת המבוקר למנוע או להגביל פרסום הנוגע אליו, לא יתבצע הפרסום אלא 48 שעות לאחר שניתנה למבוקר הודעה על דחיית הבקשה, על מנת לתת למבוקר הזדמנות לפנות לבית הדין.

67. סמכויות המוסד לביקורת אינן ניתנות לאצילה.

ועדת הבחירות

68. ועדת הבחירות אחראית לקיום וביצוע של כל מערכות הבחירות הפנימיות במפלגה; הועדה תקבע את ספר הבוחרים לכל בחירות, את נהלי הצגת המועמדות, את תנאי הצגת המועמדות, את נהלי קיום הבחירות, לרבות נהלי הכרעה במקרים של שוויון קולות, את לוח הזמנים המחייב לבחירות ואת תוצאות הבחירות, לרבות כיצד תתבצע הכרעה במקרים של שוויון קולות.

69. בראש ועדת הבחירות יעמוד עורך דין, ויכהנו בה 4 חברים נוספים.

70. חבר ועדת הבחירות לא יכהן במוסד מפלגתי אחר, לא יהא מועמד לבחירה למוסד מפלגתי או מטעם המפלגה ולא יהא נתון בניגוד עניינים.

71. חבר ועדת הבחירות אשר קרוב משפחתו מועמד בבחירות לגוף מפלגתי לא ישתתף בקבלת החלטות הנוגעות לאותן הבחירות, וניתן להחליפו באופן זמני בחבר אחר על פי החלטת יו"ר ועדת הבחירות. לעניין זה, "קרוב משפחה" – בן או בת זוג, הורה, ילד, אח או אחות, או בן או הורה של אחד מאלה.

72. החלטות ועדת הבחירות תתקבלנה ברוב קולות של חבריה. ראה יו"ר הועדה, כי חבריה נמנעים מלהשתתף בישיבותיה ללא הצדק סביר, רשאי הוא על קיום ישיבה גם בהעדר מניין חוקי.

73. החלטות הועדה תפורסמנה באתר האינטרנט של המפלגה; החלטות אשר התקבלו לאחר שהוכרזו בחירות למוסד של המפלגה ונוגעות לאותן בחירות יפורסמו מיידית לכלל חברי המפלגה.

74. הועדה רשאית להזמין משקיפים מטעם המועמדים לבחירה להשקיף על דיוניה ועל ספירת הקולות, ככל שלא יהא בהזמנתם כדי לפגוע בעבודתה התקינה של הועדה או הפועלים מטעמה.

75. ועדת הבחירות רשאית להורות למתמודד, בין ביזמתה ובין על פי בקשה, בין בדרך כלל ובין לעניין מסוים, להימנע מלנהוג או לנהוג, בענייני דרכי התעמולה, כפי קביעת הוועדה.

76. ועדת הבחירות רשאית, לאחר ששמעה את המועמד ולאחר שנתנה לו הזדמנות לתקן את הטעון תיקון, להטיל על המועמד סנקציה, שנקבעה בנהלי הבחירות שפורסמו.

77. לועדת הבחירות הסמכות לפסול את מועמדותו של מועמד שהפר באורח בוטה את נהלי הבחירות.
IMG_0840

פרק ד' – בחירות

הוראות כלליות

78. בחירות אישיות לכהונה במפלגה או בשליחותה תהיינה, ככלל, חשאיות.

79. מועמד לבחירה מטעם המפלגה לגוף חיצוני למפלגה ימלא אחר תנאי הכשירות של הגוף שאליו הוא מבקש להיבחר.

80. בבחירות למועצת המפלגה ולרשימת המפלגה בבחירות לכנסת רשאים להצביע כל חברי המפלגה הכלולים בספר הבוחרים, בכפוף לעמידה בתקופת האכשרה.

81. בבחירות לתפקידי ייצוג אחרים מחוץ למפלגה ישתתפו כלל חברי המפלגה או חברי מפלגה המשתייכים לקבוצה הרלוונטית מספר הבוחרים, בהתאם לקביעת המועצה הארצית.

82. בחירות של נציגי המפלגה לגופים חיצוניים יתקיימו בתוך תקופה של עד 90 יום לפני מועד הבחירות לגוף חיצוני כאמור.

בחירת ראש המפלגה והמועצה הארצית

83. בתוך 90 יום לאחר רישומה של המפלגה, יבחרו חברי המפלגה את ראש המפלגה ואת המועצה הארצית (להלן "הבחירות הראשונות").

84. ראש המפלגה והמועצה הארצית ייבחרו בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות, על ידי כלל חברי המפלגה.

85. לאחר קיום הבחירות הראשונות תקבע המועצה הארצית את מועד הבחירות לראשות המפלגה ולמועצה הארצית, שתתקיימנה לכל המאוחר עד 90 יום קודם למועד הבחירות לכנסת, ולכל המוקדם לאחר 18 חודשים ממועד קיום הבחירות הראשונות. במידה ויוקדמו הבחירות לכנסת, ייערכו בחירות אלה במועד אשר נקבע לבחירות מועמדי המפלגה לכנסת.

86. המועמד שזכה במספר הקולות הגדול ביותר ייבחר לראש המפלגה.

87. עד 30 מבין המועמדים לבחירות למועצה הארצית שהשיגו את מספר הקולות הרב ביותר ייבחרו לכהונת חבר המועצה הארצית.

88. התפטר ראש המפלגה מתפקידו או שנבצר ממנו למלא את תפקידו דרך קבע, יתקיימו בחירות מיוחדות לראשות המפלגה בתוך 60 יום מהמועד שבו התפנה תפקידו; בתקופת המעבר, עד לבחירת ראש המפלגה החדש, תבחר המועצה הארצית כממלא מקום לראש המפלגה אחד מחבריה, שלא יהיה רשאי להתמודד על ראשות המפלגה בבחירות מיוחדות אלה.

89. נבצר מראש המפלגה למלא את תפקידו באורח זמני, תבחר המועצה הארצית ממלא מקום מבין חבריה לתקופה שתקבע, ובלבד שלא תעלה על שישה חודשים. בתום התקופה, היה ועדיין נבצר מראש המפלגה למלא את תפקידו, יתקיימו בחירות מיוחדות לראש המפלגה.

בחירת מועמדי המפלגה לכנסת

90. מועמדי המפלגה לכנסת ייבחרו בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות, על ידי כלל חברי המפלגה בעלי הזכות לבחור.

91. הבחירות למועמדי המפלגה לכנסת תתקיימנה בד בבד עם הבחירות לראשות המפלגה והמועצה הארצית. למרות האמור בסעיף זה, לא תתקיימנה בחירות למועמדי המפלגה לכנסת במהלך 12 החודשים מיום רישומה של המפלגה אלא אם כן תוקדמנה הבחירות לכנסת.

92. ראש המפלגה יהא רשאי למנות, לפי שיקול דעתו, מועמדים לרשימה לכנסת למקומות ה-3, ה-6, ה-10 וה-15.
IMG_0840

פרק ה' – הוראות כלליות

93. כל מוסד של המפלגה רשאי לקבוע לעצמו נהלי עבודה וכללי פעולה, בכפוף לכללי הצדק הטבעי, ובלבד שאלה לא יעמדו בסתירה לתקנון המפלגה ולהחלטות מוסדותיה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:

(א) כל מוסד של המפלגה, למעט בית הדין, רשאי לקבוע כי הדיון בעניינים מסוימים או החלטות מסוימות יתנהלו באמצעים אלקטרוניים, ובלבד שתישמר באופן מלא זכותם של כל חברי המוסד להשתתף בדיון ולהצביע על ההחלטות;

(ב) ככל שלא הוסדר אחרת בתקנון זה, רשאי כל מוסד בתנועה למנות לעצמו יושב ראש, ומוסמך יושב הראש למנות לעצמו ממלא מקום או ממלאי מקום, באופן זמני או קבוע; הודעה על מינוי יושב ראש ו/או ממלא מקום לתקופה העולה על 30 יום תועבר באופן מיידי על ידי יושב ראש המוסד להנהלה ולראש המפלגה. סמכויותיו של ממלא מקום ייקבעו בנהלי העבודה של המוסד, וכל פעולה של ממלא מקום שהיא בהתאם לנהלי המוסד תהיה תקפה כאילו ביצע אותה יו"ר המוסד.

(ג) יושב הראש של כל מוסד של המפלגה, למעט המוסד לביקורת ובית הדין, רשאי למנות משקיפים שהם חברי המפלגה, דרך קבע או לישיבה מסוימת או נושא מסוים; משקיף יוכל להשתתף באופן חופשי בדיוני המוסד, אך לא תינתן לו זכות הצבעה. חברי המוסד, בהצבעת רוב, יכולים לבטל את החלטת יושב הראש על מינוי משקיף מסוים. יו"ר המוסד יודיע להנהלה ולראש המפלגה על כל מינוי של משקיף קבוע במוסד, ועל כל ביטול של מינוי כאמור.

(ד) מוסד שאימץ לעצמו נוהל או כללים כאמור, יעביר בתוך 30 יום ממועד אישורם עותק שלהם להנהלה לראש המפלגה.

(ה) יושב הראש של כל מוסד, באישור ראש המוסד לביקורת, רשאי להעביר מתפקידו חבר במוסד אשר נעדר או לא השתתף בשלוש ישיבות עוקבות של המוסד אחרי שהוזמן אליהן כדין, ללא סיבה מוצדקת וללא שהודיע מראש על היעדרותו או אי-השתתפותו. יושב ראש של מוסד אשר העביר חבר מתפקידו, יודיע על כך לאלתר לחבר שהועבר מתפקידו ולהנהלה.

94. המפלגה תפעל בשקיפות כלפי חבריה וכלפי הציבור, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל:

א. החלטות האסיפה הכללית והחלטות המועצה, ההנהלה ובית הדין יתועדו בפרוטוקול ויעמדו לעיונו של כל חבר מפלגה. החלטות המוסד וסדר היום של הישיבה שבה התקבלו ההחלטות יפורסמו באתר האינטרנט של המפלגה תוך שבועיים מיום ההחלטה. עותקים מפרוטוקולים אלה יוחזקו במטה המפלגה ויהיו פתוחים לעיונם של חברי המפלגה, בתיאום מראש.

ב. מוסד שמעוניין שלא לפרסם פרוטוקול בנושא מסוים יקבל את אישור המוסד לביקורת. ההחלטה תהיה נתונה לערעור בפני בית הדין.

95. ככל שלא נקבע אחרת בתקנון, הצבעות במוסדות המפלגה יתקבלו ברוב רגיל בין המשתתפים בהצבעה, בין אם נערכה ישיבה ובין אם התקיימה הישיבה באמצעים אלקטרוניים; במקרה של שוויון בין קולות המשתתפים בישיבה, יכריע קולו של יו"ר המוסד או ממלא מקומו המנהל את הישיבה.

96. חבר במוסד של המפלגה יצהיר באופן גלוי על כל מקרה בו עולה לדיון נושא שיש לו עניין אישי בו, ויבהיר מה טיבו של העניין האישי; חבר לא ישתתף בדיון, או בקבלת החלטה, שיש לו עניין אישי בתוצאותיה.

97. הזמנות והודעות לחברי המפלגה תשלחנה בדואר האלקטרוני לחברי המפלגה, ובנוסף יפורסמו באתר המפלגה באינטרנט ובדף פייסבוק ייעודי שבו יוכלו להיות חברים חברי המפלגה בלבד; חבר המעוניין בכך יכול לדרוש לקבל את ההזמנות וההודעות בדואר.

98. את המפלגה תחייבנה שתי חתימות בתוספת חותמת המפלגה.

99. סדר היום של המועצה הארצית יתואם עם ראש המפלגה. ראש המפלגה רשאי להביא לסדר היום הצעות משל עצמו.

100. ככלל פעילות חברי המפלגה ומוסדותיה הנה התנדבותית ואינה מזכה בשכר. על אף האמור, תהא רשאית ההנהלה להחליט כי נושאי תפקידים מסוימים יהיו זכאים לקבל תמורה עבור עבודתם, בהתאם לחוזה העסקה שיחתם עימם.

101. תקופת כהונתם של ראש המועצה הארצית, מנכ"ל המפלגה, נשיא בית הדין וחבריו, חברי המוסד לביקורת, יושב ראש ועדת הבחירות וחבריה תהיה בת 4 שנים מעת הבחירה; אין באמור להגביל בעל תפקיד מלשוב ולהיבחר לתפקיד בו כיהן.

102. כל מוסד או אדם המכהנים בתפקיד מפלגתי ימשיכו וימלאו את תפקידם עד אשר יוחלפו על ידי מי שנבחר לבוא במקומם.

103. החלטות של מוסדות המפלגה יתקבלו בהצבעה גלויה על ידי רוב המשתתפים בהצבעה; במקרה של שוויון בין מספר הצעות, יכריע ראש המוסד מבין ההצעות שזכו למספר הקולות הרב ביותר.

104. למרות האמור לעיל, רשאי יושב ראש מוסד מפלגתי לקבוע כי הצבעה בנושא מסוים תתקיים באופן חשאי, והוא חייב לקבוע כך לבקשת 20% מחברי אותו מוסד.

105. ערעור על החלטת מוסד מפלגתי תוגש לבית הדין בתוך 21 יום מעת שנודע למערער עליה או שיכול היה לדעת עליה בשקידה סבירה.

106. הרשאים להעלות להצבעה שינוי בתקנון המפלגה הם אלה:

(א) ראש המפלגה;

(ב) 30% לפחות מחברי המועצה הארצית;

107. כל שינוי תקנון טעון אישור המועצה ברוב חבריה.
IMG_0840

פרק ו' – הוראות מעבר

108. עד קיומן של הבחירות הראשונות ומינויה של ההנהלה, תהיינה מוקנות סמכויות מוסדות המפלגה לצוות ההיגוי. לעניין סעיף זה – "צוות ההיגוי" הינו הצוות שנבחר בבחירות מייסדי המפלגה, שהתקיימו ביום 19/6/2015 לרבות חברים שמונו מכח הסמכתו לבחור עד 4 חברים מבין המייסדים. ואשר אלה הם חבריו: יעקב כשדי, ענת רפואה, קרן נאור, אביב יפת, גיל מרחב ואבישי מסילתי.

109. לצורך קיומן של הבחירות הראשונות ימנה צוות ההיגוי ועדת בחירות זמנית, וכן את יו"ר ועדת הבחירות הזמנית. חברי ועדת הבחירות הזמנית ובכלל זה יו"ר ועדת הבחירות הזמנית לא יימנו עם חברי צוות ההיגוי, והם יהיו מנועים מלהגיש מועמדות לראשות המפלגה או למועצה הארצית.

110. ועדת הבחירות הזמנית תפעל בהתאם לסמכויות הנתונות לוועדת הבחירות ובהתאם להוראות הרלוונטיות לתקנון, בשינויים המחויבים.