פרק ד' – בחירות

IMG_0840

פרק ד' – בחירות

הוראות כלליות

78. בחירות אישיות לכהונה במפלגה או בשליחותה תהיינה, ככלל, חשאיות.

79. מועמד לבחירה מטעם המפלגה לגוף חיצוני למפלגה ימלא אחר תנאי הכשירות של הגוף שאליו הוא מבקש להיבחר.

80. בבחירות למועצת המפלגה רשאים להצביע כל חברי המפלגה הכלולים בספר הבוחרים, בכפוף לעמידה בתקופת האכשרה.

81. בבחירות לתפקידי ייצוג אחרים מחוץ למפלגה ישתתפו כלל חברי המפלגה או חברי מפלגה המשתייכים לקבוצה הרלוונטית מספר הבוחרים, בהתאם לקביעת המועצה הארצית.

82. בחירות של נציגי המפלגה לגופים חיצוניים יתקיימו בתוך תקופה של עד 90 יום לפני מועד הבחירות לגוף חיצוני כאמור.

בחירת ראש המפלגה והמועצה הארצית

83. בתוך 90 יום לאחר רישומה של המפלגה, יבחרו חברי המפלגה את ראש המפלגה ואת המועצה הארצית (להלן "הבחירות הראשונות").

84. ראש המפלגה והמועצה הארצית ייבחרו בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות, על ידי כלל חברי המפלגה.

85. לאחר קיום הבחירות הראשונות תקבע המועצה הארצית את מועד הבחירות לראשות המפלגה ולמועצה הארצית, שתתקיימנה לכל המאוחר עד 90 יום קודם למועד הבחירות לכנסת, ולכל המוקדם לאחר 18 חודשים ממועד קיום הבחירות הראשונות. במידה ויוקדמו הבחירות לכנסת, ייערכו בחירות אלה במועד אשר נקבע לבחירות מועמדי המפלגה לכנסת.

86. המועמד שזכה במספר הקולות הגדול ביותר ייבחר לראש המפלגה.

87. עד 30 מבין המועמדים לבחירות למועצה הארצית שהשיגו את מספר הקולות הרב ביותר ייבחרו לכהונת חבר המועצה הארצית.

88. התפטר ראש המפלגה מתפקידו או שנבצר ממנו למלא את תפקידו דרך קבע, יתקיימו בחירות מיוחדות לראשות המפלגה בתוך 60 יום מהמועד שבו התפנה תפקידו; בתקופת המעבר, עד לבחירת ראש המפלגה החדש, תבחר המועצה הארצית כממלא מקום לראש המפלגה אחד מחבריה, שלא יהיה רשאי להתמודד על ראשות המפלגה בבחירות מיוחדות אלה.

89. נבצר מראש המפלגה למלא את תפקידו באורח זמני, תבחר המועצה הארצית ממלא מקום מבין חבריה לתקופה שתקבע, ובלבד שלא תעלה על שישה חודשים. בתום התקופה, היה ועדיין נבצר מראש המפלגה למלא את תפקידו, יתקיימו בחירות מיוחדות לראש המפלגה.

בחירת מועמדי המפלגה לכנסת

92. ראש המפלגה, בהתייעצות עם המועצה הארצית, ימנה את מועמדי המפלגה לכנסת.