פרק ה' – הוראות כלליות

IMG_0840

פרק ה' – הוראות כלליות

  93. כל מוסד של המפלגה רשאי לקבוע לעצמו נהלי עבודה וכללי פעולה, בכפוף לכללי הצדק הטבעי, ובלבד שאלה לא יעמדו בסתירה לתקנון המפלגה ולהחלטות מוסדותיה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:

  (א) כל מוסד של המפלגה, למעט בית הדין, רשאי לקבוע כי הדיון בעניינים מסוימים או החלטות מסוימות יתנהלו באמצעים אלקטרוניים, ובלבד שתישמר באופן מלא זכותם של כל חברי המוסד להשתתף בדיון ולהצביע על ההחלטות;

  (ב) ככל שלא הוסדר אחרת בתקנון זה, רשאי כל מוסד בתנועה למנות לעצמו יושב ראש, ומוסמך יושב הראש למנות לעצמו ממלא מקום או ממלאי מקום, באופן זמני או קבוע; הודעה על מינוי יושב ראש ו/או ממלא מקום לתקופה העולה על 30 יום תועבר באופן מיידי על ידי יושב ראש המוסד להנהלה ולראש המפלגה. סמכויותיו של ממלא מקום ייקבעו בנהלי העבודה של המוסד, וכל פעולה של ממלא מקום שהיא בהתאם לנהלי המוסד תהיה תקפה כאילו ביצע אותה יו"ר המוסד.

  (ג) יושב הראש של כל מוסד של המפלגה, למעט המוסד לביקורת ובית הדין, רשאי למנות משקיפים שהם חברי המפלגה, דרך קבע או לישיבה מסוימת או נושא מסוים; משקיף יוכל להשתתף באופן חופשי בדיוני המוסד, אך לא תינתן לו זכות הצבעה. חברי המוסד, בהצבעת רוב, יכולים לבטל את החלטת יושב הראש על מינוי משקיף מסוים. יו"ר המוסד יודיע להנהלה ולראש המפלגה על כל מינוי של משקיף קבוע במוסד, ועל כל ביטול של מינוי כאמור.

  (ד) מוסד שאימץ לעצמו נוהל או כללים כאמור, יעביר בתוך 30 יום ממועד אישורם עותק שלהם להנהלה לראש המפלגה.

  (ה) יושב הראש של כל מוסד, באישור ראש המוסד לביקורת, רשאי להעביר מתפקידו חבר במוסד אשר נעדר או לא השתתף בשלוש ישיבות עוקבות של המוסד אחרי שהוזמן אליהן כדין, ללא סיבה מוצדקת וללא שהודיע מראש על היעדרותו או אי-השתתפותו. יושב ראש של מוסד אשר העביר חבר מתפקידו, יודיע על כך לאלתר לחבר שהועבר מתפקידו ולהנהלה.

  94. המפלגה תפעל בשקיפות כלפי חבריה וכלפי הציבור, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל:

  א. החלטות האסיפה הכללית והחלטות המועצה, ההנהלה ובית הדין יתועדו בפרוטוקול ויעמדו לעיונו של כל חבר מפלגה. החלטות המוסד וסדר היום של הישיבה שבה התקבלו ההחלטות יפורסמו באתר האינטרנט של המפלגה תוך שבועיים מיום ההחלטה. עותקים מפרוטוקולים אלה יוחזקו במטה המפלגה ויהיו פתוחים לעיונם של חברי המפלגה, בתיאום מראש.

  ב. מוסד שמעוניין שלא לפרסם פרוטוקול בנושא מסוים יקבל את אישור המוסד לביקורת. ההחלטה תהיה נתונה לערעור בפני בית הדין.

  95. ככל שלא נקבע אחרת בתקנון, הצבעות במוסדות המפלגה יתקבלו ברוב רגיל בין המשתתפים בהצבעה, בין אם נערכה ישיבה ובין אם התקיימה הישיבה באמצעים אלקטרוניים; במקרה של שוויון בין קולות המשתתפים בישיבה, יכריע קולו של יו"ר המוסד או ממלא מקומו המנהל את הישיבה.

  96. חבר במוסד של המפלגה יצהיר באופן גלוי על כל מקרה בו עולה לדיון נושא שיש לו עניין אישי בו, ויבהיר מה טיבו של העניין האישי; חבר לא ישתתף בדיון, או בקבלת החלטה, שיש לו עניין אישי בתוצאותיה.

  97. הזמנות והודעות לחברי המפלגה תשלחנה בדואר האלקטרוני לחברי המפלגה, ובנוסף יפורסמו באתר המפלגה באינטרנט ובדף פייסבוק ייעודי שבו יוכלו להיות חברים חברי המפלגה בלבד; חבר המעוניין בכך יכול לדרוש לקבל את ההזמנות וההודעות בדואר.

  98. את המפלגה תחייבנה שתי חתימות בתוספת חותמת המפלגה.

  99. סדר היום של המועצה הארצית יתואם עם ראש המפלגה. ראש המפלגה רשאי להביא לסדר היום הצעות משל עצמו.

  100. ככל פעילות חברי המפלגה ומוסדותיה הנה התנדבותית ואינה מזכה בשכר. על אף האמור, תהא רשאית ההנהלה להחליט כי נושאי תפקידים מסוימים יהיו זכאים לקבל תמורה עבור עבודתם, בהתאם לחוזה העסקה שיחתם עימם.

  101. תקופת כהונתם של ראש המועצה הארצית, מנכ"ל המפלגה, נשיא בית הדין וחבריו, חברי המוסד לביקורת, יושב ראש ועדת הבחירות וחבריה תהיה בת 4 שנים מעת הבחירה; אין באמור להגביל בעל תפקיד מלשוב ולהיבחר לתפקיד בו כיהן.

  102. כל מוסד או אדם המכהנים בתפקיד מפלגתי ימשיכו וימלאו את תפקידם עד אשר יוחלפו על ידי מי שנבחר לבוא במקומם.

  103. החלטות של מוסדות המפלגה יתקבלו בהצבעה גלויה על ידי רוב המשתתפים בהצבעה; במקרה של שוויון בין מספר הצעות, יכריע ראש המוסד מבין ההצעות שזכו למספר הקולות הרב ביותר.

  104. למרות האמור לעיל, רשאי יושב ראש מוסד מפלגתי לקבוע כי הצבעה בנושא מסוים תתקיים באופן חשאי, והוא חייב לקבוע כך לבקשת 20% מחברי אותו מוסד.

  105. ערעור על החלטת מוסד מפלגתי תוגש לבית הדין בתוך 21 יום מעת שנודע למערער עליה או שיכול היה לדעת עליה בשקידה סבירה.

  106. הרשאים להעלות להצבעה שינוי בתקנון המפלגה הם אלה:

  (א) ראש המפלגה;

  (ב) 30% לפחות מחברי המועצה הארצית;

  107. כל שינוי תקנון טעון אישור המועצה ברוב חבריה.
  IMG_0840

  פרק ו' – הוראות מעבר

   108. עד קיומן של הבחירות הראשונות ומינויה של ההנהלה, תהיינה מוקנות סמכויות מוסדות המפלגה לצוות ההיגוי. לעניין סעיף זה – "צוות ההיגוי" הינו הצוות שנבחר בבחירות מייסדי המפלגה, שהתקיימו ביום 19/6/2015 לרבות חברים שמונו מכח הסמכתו לבחור עד 4 חברים מבין המייסדים. ואשר אלה הם חבריו: יעקב כשדי, ענת רפואה, קרן נאור, אביב יפת, גיל מרחב ואבישי מסילתי.

   109. לצורך קיומן של הבחירות הראשונות ימנה צוות ההיגוי ועדת בחירות זמנית, וכן את יו"ר ועדת הבחירות הזמנית. חברי ועדת הבחירות הזמנית ובכלל זה יו"ר ועדת הבחירות הזמנית לא יימנו עם חברי צוות ההיגוי, והם יהיו מנועים מלהגיש מועמדות לראשות המפלגה או למועצה הארצית.

   110. ועדת הבחירות הזמנית תפעל בהתאם לסמכויות הנתונות לוועדת הבחירות ובהתאם להוראות הרלוונטיות לתקנון, בשינויים המחויבים.