פרק א' – חברות במפלגה

IMG_0840

פרק א' – חברוּת במפלגה

 1. בכפוף להוראות כל דין, אדם הממלא את התנאים הבאים יוכל להצטרף כחבר במפלגה:
  (א) אזרח מדינת ישראל ותושב בה, שהוא מעל לגיל 17 ועומד במלוא הדרישות החוקיות להיות חבר במפלגה;
  (ב) אינו חבר בכל מפלגה אחרת;
  (ג) מסר למפלגה בקשת הצטרפות חתומה בנוסח שייקבע מעת לעת בידי ההנהלה;
  (ד) שילם את דמי ההצטרפות ודמי החבר בהתאם להוראות תקנון זה.
 2. מי שחתמו על הבקשה לרישום המפלגה בטרם הגשתה לרשם המפלגות (להלן: "מייסדי המפלגה") יהיו חברים במפלגה מיום התאגדה.
 3. דמי ההצטרפות ודמי החבר למפלגה ישולמו על ידי המבקש בלבד.
 4. ההנהלה תבדוק כל בקשת הצטרפות ותהיה רשאית לסרב לאשרה, לפי שיקול דעתה. סירבה ההנהלה לבקשה – תיתן את נימוקיה לכך בכתב.  מצאה ההנהלה, כי ראויה הבקשה להתקבל – תאשר אותה בהקדם האפשרי.
 5. הודעה על סירוב ההנהלה לאשר בקשה לחברות במפלגה תינתן בתוך 45 יום מיום שבאה הבקשה לפני ההנהלה. בהודעת הסירוב תודיע ההנהלה למבקש על זכותו לערער על ההחלטה בתוך 21 יום לבית הדין.
 6. חברותו של חבר המפלגה תפקע בכל אחד מאלה:
  (א) אם חדלו להתקיים בחבר תנאי הכשירות כאמור בסעיף 1;
  (ב) למרות האמור בס"ק (א), תפקע חברותו של החבר בגין אי תשלום דמי החבר, רק לאחר שקיבל התראה בכתב, ולא הסיר את מחדלו בתוך 30 יום ממועד ההתראה;
  (ג) בהודעה בכתב שמסר החבר להנהלה על הפסקת חברותו, וזו תפקע ביום קבלת ההודעה;
  (ד) אם הורה על כך בית הדין;