פרק ב' – זכויות וחובות החברים

IMG_0840

פרק ב' זכויות וחובות החברים

7. חבר המפלגה לא יפעל באופן החותר תחת פעילות המפלגה או באופן המיועד לפגוע במפלגה, במוסדותיה או בנציגיה.

8. כל חבר מפלגה, לאחר תקופת אכשרה של שלושה חודשים מיום קבלת חברותו, זכאי ליטול חלק בפעילות המפלגה, וכן זכאי לבחור ולהיבחר לכל מוסד ממוסדות המפלגה. מבלי לגרוע בכלליות האמור, לכל חבר הזכות, בכפוף להוראות התקנון:

(א) להשתתף בפעילות הפוליטית, החברתית והארגונית של המפלגה;

(ב) לפנות לכל מוסד ממוסדות המפלגה בכל עניין הקשור במדיניותה, ארגונה, פעולותיה או ייצוגה, להציע הצעות ולבקש להשמיע את דעתו בפני חבריה, וכן לקבל מידע מכל מוסד בכפוף להוראות התקנון;

(ג) להשתתף בכל הצבעה שתיערך באסיפה הכללית, בתנאי שהוא נוכח בישיבה ומצביע בעצמו, ובלבד שאין מניעה תקנונית להשתתפותו.

9. על אף האמור לעיל, לא תידרש תקופת אכשרה מחבר אשר החליטה ההנהלה, בהצבעת רוב, לפטור אותו מתקופת אכשרה, כולה או חלקה.

10. חבר המפלגה ימלא אחר הוראות התקנון ויקיים את החלטות מוסדות המפלגה.

11. חבר המפלגה ישלם את דמי החבר השנתיים במפלגה, כפי שנקבעו מעת לעת בידי ההנהלה.