פרק ו' – הוראות מעבר

IMG_0840

פרק ו' – הוראות מעבר

    108. עד קיומן של הבחירות הראשונות ומינויה של ההנהלה, תהיינה מוקנות סמכויות מוסדות המפלגה לצוות ההיגוי. לעניין סעיף זה – "צוות ההיגוי" הינו הצוות שנבחר בבחירות מייסדי המפלגה, שהתקיימו ביום 19/6/2015 לרבות חברים שמונו מכח הסמכתו לבחור עד 4 חברים מבין המייסדים. ואשר אלה הם חבריו: יעקב כשדי, ענת רפואה, קרן נאור, אביב יפת, גיל מרחב ואבישי מסילתי.

    109. לצורך קיומן של הבחירות הראשונות ימנה צוות ההיגוי ועדת בחירות זמנית, וכן את יו"ר ועדת הבחירות הזמנית. חברי ועדת הבחירות הזמנית ובכלל זה יו"ר ועדת הבחירות הזמנית לא יימנו עם חברי צוות ההיגוי, והם יהיו מנועים מלהגיש מועמדות לראשות המפלגה או למועצה הארצית.

    110. ועדת הבחירות הזמנית תפעל בהתאם לסמכויות הנתונות לוועדת הבחירות ובהתאם להוראות הרלוונטיות לתקנון, בשינויים המחויבים.